گالری

گالری خدمات در محل شامل سرویس در محل خودرو های مشتریان و بازدید رایگان پاییزی کاردانا در مناطق مختلف تهران می باشد. کلیه ی این خدمات مطابق استاندارد های تعریف شده در کاردانا به مشتریان ارایه می گردد.

بازدید رایگان در کلیه ی مناطق تهران بزرگ صورت می گیرد.

Scroll Up