موتور و گیربکس

1

عیب یابی موتور و گیربکس با دستگاه

چک تسمه ها و هرزگرد ها

بازدید موتور و گیربکس بدون دست

شستشوی انژکتور

بازدید دسته موتور

بازدید سیستم خنک کننده موتور

بازدید سیستم اتقال قدرت

چک سیستم جرقه زنی

Scroll Up