روغن سوزى خودرو به چه معنى است؟

روغن سوزى معمولاً بر اثر نشت روغن رخ مى دهد كه بر اثر حرارت بخش هاى مختلف موتور يا بر روى قطعات داغ اگزوز مى سوزد. تعمير نشتى روغن از هزينه هاى زياد تعمير خودرو جلوگيرى مى كند. ممكن است در اثر گذر زمان و كهنه شدن واشرها و يا سايش و حرارت بيش از اندازه روغن موتور شروع به نشت كردن كند.

روغن سوزى

زمانى كه روغن موتور نشت مى كند معمولاً بر روى قطعات و بخش هاى داغ موتور ميريزد. زمانى كه اين اتفاق مى افتد، بوى روغن سوخته به مشام مى رسد. با اين حال بعضى از بخش هاى آسيب ديده ى داخلى موتور مى توانند باعث سوختن روغن در درون موتور نيز شوند. اگر اين نشتى به درستى تشخيص داده و تعمير نشود و يا اينكه مشكل داخلى موتور كه باعث روغن سوزى مى شود حل نشود، نشتى روغن مى تواند شرايط خطرناكى به وجود بياورد.

 

تشخيص روغن سوزى

همانطور كه در بالا اشاره شد، روغن سوزى مى تواند بر اثر نشتى روغن و يا خرابى قطعات داخل موتور رخ دهد. نبايد تا زمانى كه سطح روغن خيلى كاهش يابد و نشان دهد كه نشتى روغن وجود دارد، صبر كرد. بنابراين براى حل اين مشكل بايد بدانيد خودروى شما به چه دليل روغن سوزى دارد، در اينجا علائمى بيان شده است كه به شما كمك مى كند:

زمانى كه خودروى شما نشتى روغن دارد و روغن بر روى اگزوز داغ و يا ديگر قطعات داغ موتور مى سوزد، شما به طور معمول قبل از اينكه دود مشاهده كنيد متوجه بوى سوختن روغن مى شويد.

همچنين ممكن است مشاهده كنيد كه دودى به رنگ سفيد متمايل به آبى از اگزوز خارج مى شود. اگر در زمان شتابگيرى متوجه اين دود شديد، به احتمال زياد رينگ پيستون آسيب ديده است. اگر دود در زمان كاهش سرعت از اگزوز خارج مى شود، معمولاً گايد سوپاپ در سر سيلندر مشكل دارد و آسيب ديده است.

 

چه چيزى باعث روغن سوزى مى شود؟

دليل روغن سوزى اين است كه روغن در جايى كه بايد قرار داشته باشد، قرار ندارد و به بخش هاى داغ خودرو مانند منيفوليدهاى اگزوز، سوپاپ ها و ديگر قطعات موتور مى رود. بر اساس عمر خودرو بخش هاى مختلفى از خودرو مى توانند پوسيده و فرسوده شوند در نتيجه نمى توانند روغن را به خوبى در موتور حفظ كنند و روغن نشت مى كند و بر روى قسمت هاى داغ مى سوزد.

بوى روغن سوخته مى تواند از اگزوز خارج شود. اگر رينگ پيستون آسيب ديده باشد، به دليل كاهش تراكم و فشردگى در محفظه احتراق، روغن به محفظه ى احتراق نفوذ مى كند و مى سوزد. همچنين اگر گايد سوپاپ سر سيلندر آسيب ديده باشد مى تواند باعث روغن سوزى شود.

زمانى كه سوپاپ كنترل تهويه كارتر (PCV) پوسيده و كهنه مى شود، اجازه مى دهد كه روغن وارد محفظه ى احتراق شود. سوپاپ PCV معيوب و يا فرسوده باعث مى شود كه فشار افزايش يابد و واشرى كه باعث نگه دارى روغن در موتور مى شود را خراب مى كند.

روغن سوزى مى تواند باعث ايجاد مشكلات جدى در خودرو شود مانند خرابى موتور. اگر متوجه روغن سوزى در خودروى خود شديد هرچه زودتر به يك تعميرگاه مراجعه كنيد تا مشكل بدتر و بزرگتر نشود. همچنین با تعویض روغن به موقع مانع فرسودگی زود هنگام قطعات موتور شوید.

Scroll Up