esp

اساس کار سیستم پایداری الکترونیکی بدین گونه است که از سیستم ترمز ABS برای کنترل و هدایت اتومبیل استفاده می شود. سیستم های آنتی بلوکه ABS و سیستم آنتی پاتیناژ (TCS ضد هرزگردی) در زمین های لغزنده ابزارهای سیستم ESP هستند.ESP

سنسوری که به فرمان متصل شده هماهنگی بین میزان چرخش فرمان و جهت حرکت اتومبیل را کنترل می کند. در صورت عدم تناسب، ESP سریع وارد عمل شده و ابتدا میزان انتقال نیروی موتور به چرخها را کاهش می دهد. اگر باز هم اتومبیل متناسب با زاویه فرمان حرکت نکند و یا به عبارتی اتومبیل تحت کنترل راننده نباشد، به صورت مستقل از هم روی چرخها ترمز اعمال می شود. این عمل تا زمانی که اتومبیل تحت کنترل راننده در آید و در مسیر دلخواه راننده حرکت کند ادامه می یابد.

هنگامی که راننده با سرعت و فراتر از حد های اتومبیل اقدام به پیچیدن کند ESP تا حد چشم گیری جلوی understeer و یا oversteer شدن اتومبیل را می گیرد. در هنگام ترمزهای شدید و شرایط مختلف نیز این سیستم باعث توقف سریعتر اتومبیل می شود.
Scroll Up