برای خودروهای عضو هر 50000 تا 60000 کیلومتر

برای خودروهای عضو هر 50000 تا 60000 کیلومتر

  • سرویس 1
  • سرویس3
  • بازدید کامل جلوبندی در صورت نیاز چک کمک
  • سیستم فرمان هیدرولیک
  • بازدید اگزوز و کاتالیت
  • بلبرینگ چرخ­ها
  • پلوس­ها

 

Scroll Up