بازدید اولیه

بازدید اولیه خودرو تازه عضو شده( یکی از بازدیدهای زیر)

 • تعویض روغن
 • فیلتر
 • هواکش
 • میکرو فیلتر
 • بازدید ترمزها و ترمز دستی
 • بازدید شمع و سیستم جرقه
 • بررسی سیستم سوخت رسان
 • پیشنهاد استفاده از 3000کیلوتر
 • در صورت کارکرد بالای 600000 بازدید جلوبندی و سرویس4
 • بررسی روغن گیربکس در صورت کارکرد بالای 80000کیلومتر
 • تست و دیاگ خودرو
 • تست استال
 • در صورت کارکرد بالای 30000کیلومتر شست و شوی دریچه گاز
 • بررسی مایعات به صورت کامل
 • چک باد چرخ­ها

 بازگشت

Scroll Up